v1

vl67

v1

De gemeente Vlijmen omvat 4 kernen. De oorspronkelijke en oudste is Vlijmen-dorp, reeds daterend van voor het jaar 1000. Verder horen tot de huidige gemeente Vlijmen de dorpen Nieuwkuijk (voorheen een zelfstandige gemeente ) en Haarsteeg. De vierde kern is de Vliedberg, een nieuwe moderne wijk, waarmede omstreeks 1957 is begonnen en die thans reeds 4000 inwoners telt. Vlijmen telde op 1 januari 1967 11. 635 inwoners. Het behoort tot de zogenaamde oostelijke Langstraat, een gebied waarmede Vlijmen in het verleden alle lief en leed deelde. De leer verwerkende industrieen, schoenmakerijen, mandenmakerijen, typisch Langstraatse industrieen, hebben naast land en tuinbouw vele decenia hun stempel op Vlijmen gedrukt. Als wij echter het Vlijmen van 1967 bekijken dan is het spoedig duidelijk, dat Vlijmen niet langer eenzijdig op de Langstraat is gericht. Dit blijkt o.a uit de z.g. uitgaande pedel, d.w.z. het aantal mensen, woonachtig in Vlijmen dat elders werkt. Deze uitgaande pedel bedroeg op 1 januari 1966 plusminus 2000.Hiervan werkte ongeveer 50 % in s'Hertogenbosch en 50 % in de Langstraat. In 1965 heeft Vlijmen medegewerkt Voor de oprichting van het stadsgewest s'Hertogenbosch, waarvan het deel uitmaakt, omdat de sterke ontwikkeling van de stad mede van invloed is op de aangrenzende gemeenten, en de wenselijkheid om in overleg te komen tot o.m. een structuurplan in de zin van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor het hele gebied van het stadsgewest, steeds duidelijker gaan spreken. Wat is nu karakteristiek van het Vlijmen van heden? Economisch bezien zou men kunnen antwoorden: deels agrarisch, deels indusrieel. Daarnaast is Vlijmen ook zeer bepaald woongemeente voor mensen die elders werken. De nieuwe wijk de Vliedberg heeft met zijn vrij open bebouwing min of meer een stedelijk-tuindorp karakter, terwijl de drie oude dorpen nog steeds een agrarische inslag hebben, met name Haarsteeg, dat geleidelijk sterker als hoofdcentrum van de plaatselijke land en tuinbouw moet worden gezien. Een van de hoofdproblemen voor het huidige gemeentebestuur is de kwestie van het noodzakelijk centrum of hart voor de gemeente. Op het ogenblik is er eigenlijk in het geheel geen centrum en hangen de vier delen van de gemeente min of meer als los zand aan elkaar, zulks terwijl het maken van een reeel centrum. waardoor Vlijmen planologisch en sosiologisch tot een geheel kan uitgroeien, zeer wel mogelijk is. De gemeenteraad van Vlijmen heeft om daartoe te komen, in december 1965 het z.g. "Hartplan" aanvaard. ontworpen door de stedenbouwkundige ir. J.J. Magry te Breda, in samenwerking met het bureau van Prof.ir.S. van Embden te Delft. Helaas heeft het plan. in hoofdzaak op financiele gronden, geengenade kunnen vinden in de ogen van gedeputeerde Staten. Momenteel hangt deze zaak in beroep bij de Kroon. Indien de Kroon gunstig beschikt zal het nieuwe centrum van het Vlijmen van de toekomst (gerekend word op een bevolking van 25.000 inwoners omstreeks 1985) gelegd worden ongeveer halfweg tussen Vlijmen en Nieuwkuijk aan de provinciale weg. Dat nieuwe centrum zal via de priemsteeg een directe verbinding hebben met Haarsteeg terwijl het in zuidelijke richting via een tunnel onder de nieuwe langstraatweg en spoorlijn door direct zal aansluiten op De Vliedberg. In dat centrum komen t.z.t. het nieuwe gemeentehuis, het cultureel centrum, de openbare leeszaal en bibliotheek etc. etc. Wat de werkgelegenheid binnen de gemeente betreft moet thans allereerst de plaatselijke industrie genoemd worden. Op 1 januari 1967 waren 1195 personen werkzaam in plaatselijke bedrijven op gebied van industrie en handel, die meer dan 5 werknemers hadden. In totaal betrof dit 37 bedrijven. Drie bedrijven hiervan met samen 223 werknemers vestigden zich in Vlijmen in 1966. Als enkele van de voornaamste bedrijven moge ik noemen de reeds hier gevestigde zaadteelt en exportbedrijven (90% van de Nederlandse graszaadexport geschied vanuit Vlijmen) Als mede een nieuwe fabriek van aerosolproducten en cosmetica. Daarnaast kent Vlijmen enkele moderne confectie en lingeriebedrijven, een belangrijke bouwnijverheid en een aantal bedrijven in de levensmiddelensector, metaalnijverheid, leerindustrie, hout en transport, alsook nogeen tweetal mandemakerijen. Wat betreft de agrarische sector waren op 1januari 1967 in vlijmen nog gevestigd 165 landbouwbedrijven, waarvan 84 een oppervlakte hadden van meer dan 10 ha. De tuinbouw is in tegenstelling tot de landbouw sterk toenemend, vooral in de sector die werkt met verwarmde kassen voor export. In de laatste jaren zijn tientallen nieuwe kassen gesticht, vooral in het gebied rond Haarsteeg. Ten aanzien van sport en recreatie kan opgemerkt worden, dat Vlijmen in de Vliedberg beschikt over het prachtige sportpark "De Hoge Heide" met ondermeer 4 voetbalvelden (hoofdveld met meest moderne verlichting) , een korfbalveld en twee tennisbanen terwijl voorts een moderne sportzaal in aanbouw is. Het natuurbad "de Nieuwe wiel"met een wateroppervlakte van 3 ha is een heerlijke zwemgelegenheid,voorzien van een appart kleuterbad, zonneweide e.c.t. Binnenkort zal in samenwerking met de cutuurtechnische Dienst in Haarsteeg een ijsbaan worden aangelegd, geschikt voor de wedstrijdsport. Hoewel Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg een rijke historie hebben, is het aantal bezienswaardige monumenten als gevolg van oorlogen en branden e.n.z. gering. Een mooi oud monument is de Ned. Hervormde Kerk in Vlijmen. terwijl ook ondermeer de pas gerestaureerde Emma-molen in Nieuwkuijk alleszins bezienswaardig is. Zoekt u natuurschoon dan kunt u o.a. terecht bij de z.g. Grote wiel in Haarsteeg, een prachtige plas van 18 ha. Natuurlijk valt er nog veel meer te vertellen over woningbouw, e.t.c e.t.c maar dat kan niet in dit bestek. Tot slot zou ik u als nieuwe bezienswaardigheid nog willen wijzen op de nieuwe katholieke kerk aan het Burgemeester van Houtplein op de Vliedberg met zijn prachtige ramen. Voor het overige zou ik willen adviseren: speciaal de leden van het Brabants Heem: Kom nu zelf kijken!

Mr.L.M.N.Schweitzer

Burgemeester van Vlijmen.

v1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pagina's

  •